Tràmit d’audiència del procés de revocació inicial de les subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre durant el 2022


Què permet

Presentar les al·legacions que es considerin oportunes per a motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions i lliurar també la documentació requerida per a l’esmentada justificació.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la notificació de revocació inicial de la concessió de subvencions destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional durant el 2022 dins de la demarcació de Barcelona.

Quan es pot presentar

En el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció de la notificació d’inici del procés de revocació.

Quina documentació cal aportar

  • Un document amb les al·legacions que es considerin oportunes per a motivar el fet de no haver justificat adequadament la concessió atorgada en aquesta convocatòria de subvencions.
  • La documentació requerida per a la justificació i que està disponible a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.