Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds de subvencions per a actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a la cultura popular i tradicional 2022


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, de federacions de caràcter cultural que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.