Justificació de subvencions per a actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a la cultura popular i tradicional 2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió d’una subvenció de la convocatòria 2022 de les subvencions destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional dins de la demarcació de Barcelona.

Quan es pot presentar

Del 2 de gener al 28 de febrer de 2023.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Tots els documents els heu de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat l’heu de signar amb una signatura digital vàlida, i ha d'incloure:

1) La memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions establertes en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat, amb el contingut establert a l’article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, indicant si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • (Per a les concessions superiors a 3.000 €, totes les factures imputades a la Diputació de Barcelona. Per a les concessions inferiors o iguals a 3.000 €, no caldrà presentar cap justificant de despesa.)
  • Els documents que acreditin l’ús del logotip de la Diputació de Barcelona en els materials de difusió de l’activitat. (Si la concessió s’ha fet abans de la realització de l’activitat, és obligatori presentar-los.)

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.