Sol·licitud de convocatòria de subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2022


Què permet

Presentar la documentació per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es duguin a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es duen a terme majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2022.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202220225120013323 i al model normalitzat a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que organitzen fires, mostres, mercats o festivals artístics de referència en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es duen a terme majoritàriament a la ciutat de Barcelona) que compleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Del 15 de juny a l’1 de juliol de 2022.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud normalitzat.

2) Fotocòpia del DNI del sol·licitant.

3) En cas d'associacions o fundacions, inscripció registral de l'entitat. En cas d'empreses, inscripció mercantil de l'entitat.

4) Fotocòpia del NIF de l'entitat.

5) Escriptura o document privat de constitució o adaptació, incloent-hi els estatuts o el document en què consti el darrer objecte social.

6) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l'entitat que acrediti la representació legal de l'entitat que ho sol·licita.

7) Memòria de la fira, mostra, mercat o festival artístic per al qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 1).

8) Pressupost previst per a la fira, mostra, mercat o festival artístic per al qual es demana la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 2).

9) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

10) Declaració del compromís del compliment de les condicions imposades per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

11) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat, i compromís de comunicar els que s'obtinguin en el futur, d'acord amb el model normalitzat (annex 3).

12) Declaració responsable de protecció de menors segons la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència, d'acord amb el model normalitzat (annex 4).

13) Si sol·liciteu una subvenció per un import superior als 10.000 €, declaració relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o d'administració de l'entitat, en compliment del que preveu l'article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (annex 5).

14) Compromís de l'ajuntament o ajuntaments del municipi o municipis on se celebra la fira, mostra, mercat o festival artístic que especifiqui quina és la seva col·laboració, degudament signat pel representant legal de l'ajuntament, d'acord amb l'annex del model normalitzat per als ens locals.

15) Altres documents que acreditin els elements de valoració previstos als criteris específics d'atorgament de les subvencions, com programes de mà o cartells de la fira, mostra, mercat o festival artístic del 2020, si ja en disposeu, o de l'any anterior, i memòria, pla de comunicació o dossier de patrocini de la fira, mostra, mercat o festival artístic, si en disposeu.

Aquesta documentació la podeu presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya, el model de sol·licitud i els seus annexos es presentaran mitjançant un únic document signat electrònicament pel representant legal de l’entitat.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.