Justificació de les subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es duguin a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es duen a terme majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió d’una subvenció de la convocatòria 2022 destinada finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es duguin a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es duen a terme majoritàriament a la ciutat de Barcelona).

Quan es pot presentar

Del 16 de gener al 31 de març de 2023.

Quina documentació cal aportar

  • El model normalitzat disponibles a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

  • El compte justificatiu i un informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvenciones. L’auditor de comptes haurà de revisar el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a l’acceptació de les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat feta dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.

A més del compte justificatiu, d’acord amb la base 27, cal aportar la documentació gràfica o digital que acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de la fira, mostra, mercat o festival artístic subvencionat.

Les justificacions s’han de presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.