Esmena d’errades o omissions omissions en la justificació de les subvencions per a fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural. 2022


Què permet

Presentar l’esmena d’errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es duguin a terme en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es duen a terme majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2022.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, organitzadores de fires, mostres, mercats i festivals de referència que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.