Sol·licitud de subvencions destinades a activitats culturals, impulsades per ateneus dins la demarcació de Barcelona. 2022

Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202220225120013523 i al model normalitzat a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Podran ser beneficiaris d’aquestes subvencions els ateneus que compleixin els següents requisits:

    a) Que siguin persones jurídiques legalment constituïdes i que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta l’atorgament de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin el requisit de què consti als seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats, totes elles sense finalitat de lucre i de caràcter cultural.

    b) Que estiguin inscrits al registre públic corresponent i amb seu a la província de Barcelona, exceptuant la ciutat de Barcelona.

    c) Que hagin programat un mínim de dues activitats culturals al 2022, entre activitats realitzades i previstes. A més, cal que aquestes activitats pertanyin a dos o més sectors culturals diferents (música, dansa, teatre, circ, arts visuals, audiovisuals i multimèdia, patrimoni cultural, cultura popular, etc.)

Quan es pot demanar

Del 2 d’agost al 6 de setembre de 2022.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud degudament emplenat, en què s’indiqui la documentació que s’adjunta.

2) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.

3) Targeta d'identificació fiscal de l’entitat (NIF).*

4) Estatuts de l’entitat.*

5) Inscripció registral de l’entitat.*

6) DNI del representat legal de l’entitat.

*Els documents 3, 4, i 5 no caldrà entregar-los en el cas que ja hagin estat lliurats a la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019, 2020 o 2021 i continuïn vigents. En aquest cas, caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a aquest efecte del model de sol·licitud esmentat. Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.