Justificació de subvencions per a orquestres simfòniques o de cambra de caire professional i estable per a la temporada 2022/2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals que tinguin la seu social a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió de la convocatòria 2023 de les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de setembre de 2023 i el 16 de novembre de 2023.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb signatura digital vàlida.

El model normalitzat del compte justificatiu simplificat, específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

S'han previst dues opcions per a justificar les subvencions:

Opció 1:

Per a subvencions inferiors o igual als 20.000 euros, caldrà presentar un Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

  A. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  B. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS.

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

 • Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció.
 • S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

Respecte a les despeses imputades en el compte justificatiu simplificat, el beneficiari haurà d’adjuntar una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’adequada aplicació de la subvenció.

La mostra estarà conformada pels justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica de totes les factures imputades a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.

  C. Balanç econòmic final d’ingressos i despeses que integren el cost total de l’activitat.

Opció 2:

Per qualsevol subvenció concedida independentment del seu import. Compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

  A. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  B. Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS, que contindrà com a mínim un estat representatiu de la totalitat de les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupades, amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes.

La present memòria econòmica haurà d’anar acompanyada d’un informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.

En aquest informe l’auditor haurà de fer referència a:

 • Pressupost inicial i cost final de l’activitat i haver fet les comprovacions necessàries per si hi ha hagut desviació entre ambdós imports.
 • La correcta imputació de la despesa directa i indirecta, amb els límits assenyalats en les presents bases.
 • La comprovació que s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en tota la documentació impresa, en cartells i/o mitjans electrònics i audiovisuals que facin referència a l’activitat subvencionada.
 • Que la persona que presenta la justificació té poders suficients per fer-ho.

L’auditor de comptes, que haurà d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a acceptar les justificacions, en totes dues opcions, cal que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del període de justificació.

A més del compte justificatiu, en totes dues opcions, cal aportar la documentació gràfica o digital que acredita que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.