Esmenes en la justificació de subvencions per a orquestres simfòniques o de cambra de caire professional i estable per a la temporada 2022/2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals que tinguin la seu social a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, organitzadores de projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals, que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.