Esmenes d’errades o omissions en la justificació voluntària de les subvencions per a actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a la cultura popular i tradicional (2023)


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar voluntàriament les subvencions destinades a finançar les actuacions de les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, organitzadores d’actuacions de federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional durant el 2023 que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.