Sol·licitud de subvencions per a activitats de cultura popular i tradicional organitzades per entitats sense finalitat de lucre (2023)


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats que tinguin com a objectiu el foment i difusió de la cultura popular i tradicional a realitzar per les entitats dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 202320235120013973 a: https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques legalment constituïdes i que hagin de dur a terme l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin el requisit de que consti al seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats sense finalitat de lucre de caràcter cultural amb seu a la demarcació de Barcelona.

Queden excloses les associacions de veïns, els partits i associacions polítiques i sindicals, els col·legis professionals i, en general, aquelles entitats que aborden secundàriament els aspectes culturals en les seves activitats. Tampoc podran ser beneficiaries entitats que agrupen altres associacions (Federacions, Coordinadores, Agrupacions...), per tenir una convocatòria pròpia de subvencions.

Quan es pot demanar

Del 1 al 28 de febrer de 2023.

Quina documentació cal aportar

1) Model de sol·licitud degudament emplenat, on s’indiqui la documentació que s’adjunta.

2) Poders de representació o certificat expedit per la secretaria de l’entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.

3) Targeta d'identificació fiscal de l’entitat (NIF).*

4) Estatuts de l’entitat.*

5) Inscripció registral de l’entitat.*

*Els documents 3, 4, i 5 no caldrà entregar-los en el cas que ja hagin estat lliurats a la Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona durant els anys 2019, 2020 o 2021, i continuïn vigents. En aquest cas caldrà indicar-ho en l’apartat habilitat a aquest efecte del model de sol·licitud esmentat.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i l'ha de signar el/la sol·licitant. Cal presentar els originals o una còpia autenticada de tots els documents.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.