Justificació de subvencions per a festivals artístics organitzats per entitats privades 2023

Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar les subvencions destinades a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural que es realitzin total o parcialment en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte la ciutat de Barcelona) durant l’any 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, d’entitats privades del sector cultural que hagin rebut la concessió de subvencions de la convocatòria 2023 destinades a finançar cicles i festivals artístics durant el 2023.

Quan es pot presentar

Del 15 de gener al 29 de febrer de 2024.

Quina documentació cal aportar

Els documents s'han de presentar en format PDF. El compte justificatiu simplificat s'ha de signar amb una signatura digital vàlida.

S'han previst dues opcions per a justificar les subvencions.

Opció 1:

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu simplificat específic d'aquesta convocatòria, els annexos i la documentació requerida a les bases específiques reguladores, disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions, juntament amb:

1) La memòria de les activitats fetes, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

2) La memòria econòmica justificativa del cost total de l'activitat, segons el que estableix l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, la qual ha d'incloure:

  • La relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament: factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  • La justificació del cost total de l'activitat, i la indicació de si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.
  • Els justificants de les despeses relacionades a la memòria econòmica imputades a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona.

Opció 2:

Presentar el model normalitzat del compte justificatiu amb l’informe d'un auditor, d'acord amb l'article 74 del Reglament de la Llei general de subvencions, sempre que:

    a) El compte justificatiu vagi acompanyat d'un informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions.

    b) L’auditor de comptes, que ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, hagi revisat el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En totes dues opcions, per a acceptar les justificacions, cal que la despesa correspongui a una activitat feta dins del període d’execució establert a la base 4 i que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada abans de finalitzar el període de justificació.

A més del compte justificatiu, en totes dues opcions cal aportar la documentació gràfica o digital que acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del cicle o festival subvencionat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.