Esmena d’errades o omissions en la justificació voluntària de les subvencions de subvencions destinades a activitats culturals impulsades per Ateneus dins la demarcació de Barcelona. 2023


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar voluntàriament les subvencions destinades a finançar les activitats culturals impulsades per Ateneus dins la demarcació de Barcelona. 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques legalment constituïdes i que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta l’atorgament de les subvencions regulades en aquesta convocatòria, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i reuneixin el requisit de què consti als seus estatuts el fet de ser associacions, fundacions o entitats, totes elles sense finalitat de lucre i de caràcter cultural, que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.