Justificació de les subvencions destinades a activitats culturals impulsades per Ateneus dins la demarcació de Barcelona. 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió d’una subvenció de la convocatòria 2023 destinada a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023.

Quan es pot presentar

Del 2 de gener al 28 de febrer de 2024.

Quina documentació cal aportar

Les bases específiques reguladores i el model normalitzat estan disponibles a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Aquesta justificació es presentarà el model normalitzat, amb format de compte justificatiu simplificat, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida i ha de contenir els documents següents:

  1) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  2) Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 75.2 del RLGS. En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  • Aportar una relació classificada de les despeses que haurà d’incorporar la següent informació: identificació del concepte de la despesa, creditor, import de la factura, data d’emissió, data de pagament i percentatge imputat a la subvenció.
  • S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
  • Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

  Per a les concessions superiors a 3.000 €, l’entitat beneficiària ha de presentar tots els justificants de les despeses de l’activitat o projecte subvencionats imputades a la Diputació de Barcelona. Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.

  En el cas de les concessions inferiors o iguals a 3.000 €, no cal presentar cap justificant de despesa. La Gerència de Serveis de Cultura farà les comprovacions que consideri oportunes.

Per a l’acceptació de les justificacions, la despesa ha de correspondre a una activitat duta a terme dins del període d’execució establert a l’article 4 de les bases de la convocatòria i ha d’estar efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.

S’ha de presentar la documentació gràfica o digital que acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució del projecte subvencionat, en els termes estipulats a l’article 27 de les bases de la convocatòria.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s’ha d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la seu electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.