Esmena d’errades o omissions en les sol·licituds de subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona durant el 2023


Què permet

Presentar l’esmena d’errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions destinades a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les entitats privades, sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes, representatives del sector cultural que hagin rebut el requeriment d'esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.