Justificació de les subvencions a entitats representatives dels diferents sectors culturals per a activitats impulsades dins la demarcació de Barcelona durant el 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió d’una subvenció de la convocatòria 2023 destinada a donar suport a activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per entitats representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals.

Quan es pot presentar

Entre el 02 de gener i el 29 de febrer de 2024.

Quina documentació cal aportar

Les bases específiques reguladores i el model normalitzat estan disponibles a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Opció A

El model normalitzat, amb format de compte justificatiu simplificat, que s'ha de signar amb signatura digital vàlida i ha de contenir els documents següents:

1) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

2) Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat, que, segons l'article 75.2 del Reglament de la Llei general de subvenciones, ha de contenir:

 • Justificació del cost total de l’activitat, amb indicació de si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
 • Documents justificatius (factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa). Aquests documents han de reunir tots els requisits legals exigibles i s’hi ha de descriure amb claredat l’activitat a què es refereixen.
 • Per a les concessions superiors a 3.000 €, l’entitat beneficiària ha de presentar totes les factures de despesa de l’activitat o projecte subvencionats imputades a la Diputació de Barcelona.
 • En el cas de les inferiors o iguals a 3.000 €, no cal presentar cap justificant de despesa.

Opció B

El compte justificatiu amb l’aportació d’un informe d’auditoria, que ha d’incloure:

  a) Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions d’aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

  b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat, que, segons l’article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions, ha de contenir com a mínim un estat representatiu de la totalitat de les despeses i dels ingressos de les activitats subvencionades, degudament agrupats, amb indicació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions produïdes.

  c) Informe emès per un auditor de comptes designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L’auditor de comptes, que ha d’estar inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, ha de revisar el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En totes dues opcions:

 • Per a acceptar les justificacions, la despesa ha de correspondre a una activitat duta a terme dins del període d’execució establert a la base 4 i ha d’estar efectivament pagada abans que finalitzi el període de justificació.
 • S’ha de presentar la documentació gràfica o digital que acrediti l’ús del logotip de la Diputació de Barcelona als materials de difusió de l’activitat. Aquesta documentació és obligatòria en el cas que la concessió hagi estat atorgada abans de dur a terme l’activitat.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.