Sol·licitud de la convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant l’any 2023.

PPodeu accedir a les bases de la convocatòria 202320235120014223 i al model normalitzat a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que organitzen fires, mostres, mercats o festivals artístics de referència en els municipis de la província de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) que compleixin els criteris especificats a la base 2 de la convocatòria i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot demanar

Entre el 18 de maig i el 7 de juny de 2023.

Quina documentació cal aportar

El formulari electrònic de sol·licitud, conjuntament amb la documentació exigida a l’article 5 de les bases de la convocatòria 202320235120014223, s’haurà de presentar a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, apartat de subvencions-cultura.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.