Justificació de la convocatòria de subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació de les subvencions destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona) durant el 2023.

Qui ho pot presentar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que hagin rebut la concessió d’una subvenció de la convocatòria 2023 destinada finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència d'especial interès organitzats per entitats privades del sector cultural que tenen com a objectiu dinamitzar, impulsar, fomentar i difondre les arts escèniques, la música, el cinema i/o les arts visuals i que es realitzin en els municipis de la demarcació de Barcelona (excepte si es realitza majoritàriament a la ciutat de Barcelona).

Quan es pot presentar

Del 16 de gener al 31 de març de 2024.

Quina documentació cal aportar

  • El model normalitzat disponibles a http://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

  • El compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes i designat d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L’auditor de comptes haurà de revisar el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa correspongui a una activitat realitzada dins del període d’execució establert a la base 4 i que la totalitat de la despesa imputada a la Diputació de Barcelona hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

A més del compte justificatiu, d’acord amb la base 26, cal aportar la documentació gràfica o digital que acrediti que l’entitat beneficiària fa constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’execució de la fira, mostra, mercat o festival artístic subvencionat.

Les justificacions s’han de presentar a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.