Sol·licitud de subvencions per a orquestres simfòniques o de cambra de caire professional i estable per a la temporada 2023/2024


Què permet

Presentar la documentació requerida per a sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra, estables i professionals que tinguin la seu social a la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

Es pot accedir a les bases de la convocatòria 202320235120014673 a https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que gestionen orquestres simfòniques o de cambra estables i professionals, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i reuneixin els requisits següents:

    - Tenir la seu social o ser orquestra resident en algun municipi de la província de Barcelona (excepte Barcelona ciutat).

    - Fer un mínim de 8 concerts oberts al públic entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost 2024, dels quals en un 50 % hi ha d’intervenir tota la formació orquestral, i a la resta hi ha d’intervenir un nombre mínim de 6 músics per actuació.

    - Haver dut a terme l’activitat musical, com a mínim, durant les tres temporades anteriors a la de l’any de concessió de la subvenció, amb un mínim de 8 concerts per temporada.

    - Desenvolupar l’activitat objecte de la subvenció majoritàriament a Catalunya.

Quan es pot demanar

Entre el 9 de gener i el 15 de febrer de 2024.

Quina documentació cal aportar

1. Memòria normalitzada del projecte per al qual es demana la subvenció.

2. Pressupost normalitzat del projecte per al qual es demana la subvenció.

3. NIF de l’Entitat.

4. Inscripció registral de l’entitat en el cas de associacions i fundacions.

5. Inscripció mercantil de l’entitat en el cas d’empreses.

6. Escriptura de constitució o estatus de l’entitat.

7. Poders de representació.

8. Acord o conveni en el cas de les orquestres residents.

9. Altres documents que el beneficiari consideri adient aportar, com programes de mà o cartells dels concerts ja realitzats en el moment de sol·licitar la subvenció; memòria, estratègies de comunicació i difusió del projecte o dossier de patrocini de la formació musical, si se’n disposa, o memòria del projecte de residència al municipi o a l’equipament, si se’n disposa.

Aquesta documentació es pot presentar en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, el model de sol·licitud amb els seus annexos ha d’anar signat electrònicament pel representant legal de l’entitat. És un formulari pdf que es troba a la web de cultura de la Diputació de Barcelona https://www.diba.cat/web/cultura/subvencions.

La resta de documents sol·licitats s’han de presentar digitalitzats en el moment de formalitzar la sol·licitud.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.