Justificació per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2022-2023


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2022-2023.

Qui ho pot presentar

Les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona que hagin estat beneficiàries de la subvenció segons l'acord de concessió.

Quan es pot presentar

Entre el25 de juny i el 29 de setembre de 2024.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.

  • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS.

L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  • Justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  • Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.

  • Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2020-2021.

El/la representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els originals per poder acarar la documentació.

El formulari específic de la convocatòria i els seus annexos, podran trobar-se a https://www.diba.cat/es/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la [sol·licitud/acceptació/execució/justificació/audiència], sinó s’ha aportat en fases anteriors a la pròpia convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.