Esmena d’errades o omissions en la justificació per a l’atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2022-2023


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2022-2023.

Qui ho pot presentar

Les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona que han rebut un requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la [sol·licitud/acceptació/execució/justificació/audiència], sinó s’ha aportat en fases anteriors a la pròpia convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.