Presentació de sol·licituds de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2023-2024


Què permet

Presentar les sol·licituds de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2023-2024.

Podeu accedir a la convocatòria número 202420245120015033 : https://www.diba.cat/es/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Qui ho pot presentar

Les entitats privades d’iniciativa social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions:

    a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir el primer cicle de l’educació infantil.

    b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona.

    c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.

    d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.

Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar

Entre el 8 de juliol i el 13 de setembre de 2024.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria amb els seus annexos.

La documentació exigida a les bases d’aquesta convocatòria es pot trobar a https://www.diba.cat/es/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, caldrà adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o certificat expedit pel Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la [sol·licitud/acceptació/execució/justificació/audiència], sinó s’ha aportat en fases anteriors a la pròpia convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.