Justificació de la concessió de subvencions destinades al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència dels Serveis d'Educació i destinades al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han estat beneficiàries de la concessió de subvencions destinades al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

Quan es pot presentar

Entre el 17 de juny de 2019 i el 31 d'octubre de 2019.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu amb un informe d'auditor, d'acord amb la base 18 de la convocatòria, que ha de contenir:

    a) Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

    b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat amb el contingut mínim de l'article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions.

    c) Informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb el que preveu l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L'auditor ha de revisar el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. L'informe ha de verificar que l'import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d'escolarització dels alumnes de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018.

En l'elaboració de la memòria econòmica s'han de tenir en compte els aspectes següents:

    a) S'ha de justificar el cost total de l'activitat i s'ha d'indicar si s'ha finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.

    b) Per a acceptar les justificacions, s'ha d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

El representant legal de l'entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la Diputació de Barcelona pot sol·licitar en qualsevol moment els originals per a poder acarar la documentació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.