Esmena d'errades o omissions en la justificació de subvencions destinades al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, atorgades per la Gerència de Serveis d'Educació i destinades al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2017-2018 mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d'esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada al requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.