Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona durant el curs 2019-2020


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes que s'emmarquin en els principis del model d'educació 360 a realitzar a la demarcació de Barcelona durant el curs 2019-2020.

Podeu accedir a la convocatòria 201920195120011363 a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl.

Qui ho pot demanar

Les associacions de famílies d'alumnes de centres educatius públics i concertats de la demarcació de Barcelona.

En queden expressament excloses les federacions d'associacions de famílies d'alumnes.

Quan es pot demanar

Des del 12 de novembre de 2019 fins al 12 de desembre de 2019.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic d'aquesta convocatòria i els seus annexos els podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.