Justificació per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019 - 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant el curs 2019 - 2020.

Qui ho pot presentar

Les associacions de famílies d'alumnes i associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius públics i/o concertats que hagin estat beneficiàries de la concessió segons l'acord de concessió de la subvenció.

Quan es pot presentar

Entre l’1 de setembre i el 30 d’octubre (actuacions executades o acabades el 30 d’agost de 2020).

Entre el 2 de gener i el 28 de febrer del 2021 ( actuacions executades fins el 31 de desembre de 2020).

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s'hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl, a través de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania, d'acord amb la modalitat de Compte justificatiu simplificat, que contindrà:

- Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

- Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 75.2 del Reglament de la Llei General de Subvencions, d'acord amb els següents aspectes:

  • S'haurà de justificar el cost total de l'activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat.
  • Caldrà presentar també una mostra dels justificants de despesa i de pagament de les despeses relacionades en la memòria econòmica. La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures relacionades en el compte justificatiu. Aquest 10% inclourà les factures de més import, sempre i quan el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida o per les factures que correspongui fins a arribar a aquest percentatge.
  • Aquests documents justificatius seran factures, minutes o altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen.
  • Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.