Esmena d'errades o omissions en la justificació per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona durant el curs 2019-2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats i projectes educatius d'associacions de famílies d'alumnes, a realitzar a la demarcació de Barcelona durant el curs 2019-2020.

Qui ho pot presentar

Les associacions de famílies d'alumnes de centres educatius públics i concertats que han rebut el requeriment d'esmena de la justificació de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d'esmena de la justificació de la subvenció, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.