Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'entitats sense finalitat de lucre, a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius d'entitats sense finalitat de lucre, que s'emmarquin en els principis del model d'educació 360, a realitzar a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.

Podeu accedir a la convocatòria número 202020195120011373 a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl.

Qui ho pot demanar

1. Poden concórrer a la convocatòria les entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona.

En queden expressament excloses les associacions de famílies d'alumnes i les associacions de mares i pares d'alumnes de centres educatius públics i/o concertats de la demarcació de Barcelona, atès que tenen una convocatòria específica amb el mateix objecte i finalitat.

2. Cal disposar d'un document d'adhesió d'ens local a l'activitat/projecte per all qual se sol·licita la subvenció, d'acord amb el model previst en d'aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar

El termini de presentació de les sol·licituds començarà el dia 7 de gener de 2020 i finalitzarà el 30 de gener de 2020.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els annexos.

La documentació exigida a les bases d'aquesta convocatòria es pot trobar a https://www.diba.cat/es/web/educacio/esfl.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud de subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.