Justificació per a l'atorgament de subvencions destinades a finançar projectes educatius d'entitats sense finalitat de lucre a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius d'entitats sense finalitat de lucre a la demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020.

Qui ho pot presentar

Les entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Barcelona que hagin estat beneficiàries de la subvenció segons l'acord de concessió de la subvenció.

Quan es pot presentar

Entre el 15 de setembre i el 30 de novembre (actuacions executades o acabades el 30 d’agost de 2020).

Entre el 2 de gener i el 31 de març del 2021 ( actuacions executades fins el 31 de desembre de 2020).

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s'hauran de presentar electrònicament, mitjançant els models normalitzats, a través de la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona, i d'acord amb la modalitat que correspongui en funció de l'import concedit per la Diputació de Barcelona:

a) Compte justificatiu simplificat, si la subvenció concedida no supera l'import de 20.000 euros, i ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de l'activitat/projecte realitzat, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

 • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat/projecte amb el contingut establert en l'article 75.2 del , d'acord amb els següents aspectes:

   - S'haurà de justificar el cost total de l'activitat/projecte, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis de l'entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

   - Una relació classificada de les despeses de l'activitat/projecte, amb identificació del concepte de la despesa, del/de la creditor/a, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge imputat a la subvenció atorgada.

   - Una mostra dels justificants de despesa i de pagament de les despeses relacionades en la memòria econòmica. La mostra seleccionada estarà conformada com a mínim pel 10% de les factures relacionades en el compte justificatiu. Aquest 10% inclourà les factures de més import, sempre i quan el total sigui igual o superior al 20% de la subvenció concedida o per les factures que correspongui fins a arribar a aquest percentatge.

   - Aquests documents justificatius seran factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat a que es refereixen.

   - Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat/projecte subvencionat, amb indicació de l'import i la seva procedència.

b) Compte justificatiu amb l'aportació de justificants de la despesa, si la subvenció concedida és superior a 20.000 euros, i ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

 • Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat amb el contingut establert en l'article 72.2 del Reglament de la Llei general de subvencions, d'acord amb els següents aspectes:

   - S'haurà de justificar el cost total de l'activitat/projecte, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis de l'entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

   - Una relació classificada de les despeses de l'activitat/projecte, amb identificació del concepte de la despesa, del/de la creditor/a, l'import, la data d'emissió, la data de pagament i el percentatge imputat a la subvenció atorgada.

   - Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, de totes les despeses incloses a la relació anterior, i hauran de reunir tots els requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l'activitat al que es refereixen.

   - Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat/projecte subvencionat, amb indicació de l'import i la seva procedència.

c) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditor, si el cost de l'activitat/projecte subvencionat és superior a 50.000 €, qualsevol que sigui l'import de la subvenció concedida, i ha de contenir:

 • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de l'activitat/projecte realitzat, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost previst.

 • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat/projecte amb el contingut mínim de l'article 74.5 Reglament de la Llei general de subvencions.

 • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d'acord amb allò previst a l'article 74.2 Reglament de la Llei general de subvencions.

L'auditor/a de comptes, que haurà d'estar inscrit/a en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En la confecció de la memòria econòmica s'hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  - Justificar el cost total de l'activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis de l'entitat beneficiària o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  - Indicar el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat/projecte subvencionat, amb indicació de l'import i la seva procedència.

Per a l'acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l'acabament del període de justificació. Així mateix, caldrà aportar evidències conforme les entitats beneficiàries han fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l'execució de l'activitat/projecte, en la documentació impresa i cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, si s'escau.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud, seguint les instruccions, i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.