Sol·licitud per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-2019


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-2019, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

Podeu accedir a la convocatòria 202020205120011663 a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades d'iniciativa social, titulars de llars d'infants de la demarcació de Barcelona, que escolaritzen infants de zero a tres anys i que reuneixen les condicions següents:

    a) Estar autoritzades pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya per a impartir el primer cicle de l'educació infantil.

    b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense afany de lucre, inscrites al Registre General d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona.

    c) No superar en cap cas el nombre d'alumnes autoritzat.

    d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d'estar en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d'educació infantil i els requisits dels centres.

En queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.

La concurrència d'aquests requisits s'acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant els documents que s'indiquen en aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar

Entre el 1 de juny i el 27 de juny de 2020.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria, els seus annexos i la documentació exigida a les bases d'aquesta convocatòria, que podeu trobar a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud de subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les entitats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la documentació requerida podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) en dies hàbils de 8,30h a 14,30h, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest supòsit, l'interessat haurà d'anunciar a la Gerència de Serveis d'Educació mitjançant correu electrònic adreçat a gestio.educacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert en la convocatòria.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.