Justificació per a l'atorgament de subvencions destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-2019


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-2019, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

Qui ho pot presentar

Les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona que hagin estat beneficiàries de la subvenció segons l'acord de concessió.

Quan es pot presentar

Del 1 d'octubre al 16 de novembre de 2020.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu amb l'informe d'un auditor, que ha de contenir:

  • Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats dutes a terme, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l'activitat amb el contingut mínim de l'article 74.5 del Reglament de la Llei general de subvencions.

  • Informe emès per un auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes i designat d'acord amb el que preveu l'article 74.2 del Reglament de la Llei general de subvencions. L'auditor ha de revisar el compte justificatiu amb l'abast que s'estableix a l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. L'informe ha de verificar que l'import de la subvenció ha estat destinat al suport a les llars d'infants de titularitat privada d'iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2018-2019, prioritàriament mitjançant la minoració de les quotes relatives a l'escolarització.

En l'elaboració de la memòria econòmica heu de tenir en compte els aspectes següents:

  • Justificar el cost total de l'activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d'altres ens que hagin concedit ajuts per a la mateixa finalitat.

  • Indicar el detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la seva procedència.

  • Per a acceptar les justificacions, heu d'acreditar que les despeses han estat efectivament pagades amb anterioritat a l'acabament del període de justificació.

El representant legal de l'entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la Diputació de Barcelona pot sol·licitar en qualsevol moment els originals per a poder acarar la documentació.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.