Sol·licitud de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2019-2020


Què permet

Sol·licitud de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2019-2020.

Podeu accedir a la convocatòria número 202120215120012393 a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades d’iniciativa social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, amb domicili social a la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys i que reuneixin les condicions següents:

    a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a impartir el primer cicle de l’educació infantil.

    b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites en el Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els centres per als quals se sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona.

    c) No superar la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.

    d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.

Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.

La concurrència d’aquests requisits s’ha d'acreditar en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar

Del 26 d’abril al 17 de maig de 2021.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria amb els seus annexos.

La documentació exigida a les bases d’aquesta convocatòria la podeu trobar a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (IdCAT, DNIe, IdCAT Mòbil, Cl@ve, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud de subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Les entitats que tinguin dificultats per a presentar electrònicament la documentació requerida en les diferents fases d’aquesta convocatòria (sol·licitud, esmena, justificació), poden, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126, Barcelona), de dilluns a divendres de 10 h a 13 h, per a rebre l'assistència dels funcionaris adscrits al Registre i fer aquest tràmit. En qualsevol cas, cal que es compleixin les mesures de prevenció de la COVID-19 (seguir les indicacions dels espais públics, ús de mascaretes, respectar la distància mínima de seguretat de 2 m i, en cas d'utilitzar tauletes per a escriure, cal utilitzar solució hidroalcohòlica i tovalloletes de paper).

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest supòsit, l’interessat ha de comunicar la tramesa a la Gerència de Serveis d’Educació mitjançant un correu electrònic adreçat a gestio.educacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat abans de la finalització del termini establert en la convocatòria.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.