Esmena d’errades o omissions en la sol·licitud de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2019-2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants per al curs 2019-2020.

Qui ho pot presentar

Les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona que han rebut un requeriment d’esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb el certificat digital personal (IdCAT, DNIe, IdCAT Mòbil, Cl@ve, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d’esmena de sol·licitud de subvenció seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació especificada en el requeriment.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.