Justificació de subvencions, atorgades en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona per al curs 2019-2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, atorgades en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants per al curs 2019-2020.

Qui ho pot presentar

Les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona que hagin estat beneficiàries de la subvenció segons l'acord de concessió.

Quan es pot presentar

Entre el 16 d’agost i el 15 d’octubre de 2021.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s’han de presentar en la modalitat de compte justificatiu i aportar un informe d’auditor, que ha de contenir:

  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim que estableix l’article 74.5 del Reglament de la Llei de subvencions.

  • Informe emès per una auditoria de comptes designada d’acord amb el que preveu l’article 74.2 del Reglament de la Llei de subvencions.

L’auditoria de comptes, que ha d’estar inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, ha de revisar el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En la confecció de la memòria econòmica s’han de tenir en compte els aspectes següents:

  • Justificar el cost total de l’activitat i indicar si ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  • Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada (import i procedència).

  • Per a acceptar les justificacions cal que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

L’informe de l’auditoria necessàriament ha de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a minorar les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2019-2020.

El representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la Diputació de Barcelona pot sol·licitar en qualsevol moment els originals per a poder acarar la documentació.

El formulari específic de la convocatòria i els seus annexos els podeu trobar a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb certificat digital personal (IdCAT, DNIe, IdCat Mòbil, Cl@ve, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari de sol·licitud seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a justificar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.