Sol·licitud per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2020-2021


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2020-2021.

Podeu accedir a la convocatòria número 202220225120013153: https://www.diba.cat/es/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Qui ho pot demanar

Les entitats privades d’iniciativa social, titulars de llars d’infants de la demarcació de Barcelona, que tinguin domicili social a la província de Barcelona, que escolaritzin infants de zero a tres anys, i que reuneixin totes i cadascuna de les següents condicions:

    a) Estar autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir el primer cicle de l’educació infantil.

    b) Estar constituïdes legalment com a entitats sense finalitat de lucre, inscrites al Registre General d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o equivalent i que els centres pels quals es sol·licita la subvenció siguin de la província de Barcelona.

    c) No superar en cap cas la capacitat autoritzada d’alumnes del centre.

    d) La direcció i el personal educador dels centres sol·licitants han d’estar en possessió de les titulacions que indica el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle d’educació infantil i els requisits dels centres.

Queden excloses expressament les entitats de caràcter mercantil.

La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud, mitjançant els documents que s’indiquen en aquesta convocatòria.

Quan es pot demanar

Del 10 de maig de 2022 al 25 de maig de 2022.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria amb els seus annexos.

La documentació exigida a les bases d’aquesta convocatòria es pot trobar a https://www.diba.cat/es/web/educacio/subvencions/bressol-privades.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre-Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya 126, Barcelona) on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de dilluns a divendres de 10:00h a 13:00h. Prèviament caldrà consultar a la web els horaris i condicions per a la presència física al Registre (https://www.diba.cat/web/registre). Tot i això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Gerència dels Serveis d’Educació, mitjançant correu electrònic adreçat a gestio.educacio@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini establert de la convocatòria.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.