Justificació per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 2021-2022


Què permet

Presentar la documentació requerida per a justificar subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants, per al curs 2021-2022.

Qui ho pot presentar

Les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona que hagin estat beneficiàries de la subvenció segons l'acord de concessió.

Quan es pot presentar

Entre el 6 de juny i el 29 de setembre de 2023.

Quina documentació cal aportar

Les justificacions s’hauran de presentar en la modalitat de compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor, que contindrà:

  • Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la present convocatòria, així com de les activitats realitzades, els resultats obtinguts, les desviacions respecte el pressupost previst i acreditar com s’ha fet constar la col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’activitat.

  • Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de l’activitat amb el contingut mínim de l’article 74.5 RLGS.

  • Informe emès per un/a auditor/a de comptes designat/da d’acord amb allò previst a l’article 74.2 RLGS, que inclogui la totalitat dels annexos que ha de presentar l’entitat.

L’auditor/a de comptes, que haurà d’estar inscrit/a en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes, revisarà el compte justificatiu amb l’abast que s’estableix a l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig.

En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents aspectes:

  • Justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha estat finançat amb càrrec a la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrec a subvencions rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat.

  • Indicar el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la seva procedència.

  • Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

L’informe de l’auditor/a necessàriament haurà de verificar degudament que l’import de la subvenció ha estat destinat prioritàriament a la minoració de les quotes d’escolarització dels alumnes de les llars d’infants privades d’iniciativa social relatives al curs 2021-2022, així com la representació legal de l’entitat per part de la persona que signi el compte justificatiu.

El/la representant legal de l’entitat respon de la veracitat de la documentació digitalitzada i la Diputació de Barcelona podrà sol·licitar en qualsevol moment els originals per poder acarar la documentació.

El formulari específic de la convocatòria i els seus annexos, podran trobar-se a https://www.diba.cat/web/educacio/subvencions/bressol-privades .

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.