Sol·licitud per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l’Àrea de Feminismes i Igualtat destinades a finançar projectes en matèria de feminismes i igualtat a favor d’entitats sense finalitat de lucre, durant el 2024


Què permet

Sol·licitar subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i el foment dels drets de les dones; l’abordatge, prevenció i reparació de les violències masclistes; el suport a les persones LGTBI+ i la lluita contra l’LGTBI-fòbia; la promoció de l’ocupació de les dones; les iniciatives integrals contra la feminització de la pobresa i contra la precarietat, i la incorporació a les entitats d’eines de planificació de polítiques d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes, o per raó de sexe, orientació sexual i identitat i expressió de gènere en l’àmbit laboral per al 2024.

Qui ho pot demanar

Les persones jurídiques no lucratives, legalment constituïdes, que duguin a terme l’activitat per a la qual s’atorga la subvenció, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions incloses en les bases específiques de la convocatòria.

Han de ser entitats privades sense afany de lucre inscrites en el registre públic corresponent amb domicili social o delegació permanent en un municipi de la demarcació de Barcelona.

En queden excloses les sol·licituds presentades per entitats que desenvolupin activitats de caràcter mercantil o que siguin entitats mercantils, així com les entitats que estiguin incloses en el Pla estratègic de subvencions 2024 de l’Àrea de Feminismes i Igualtat com a beneficiàries d’una subvenció nominativa.

Quan es pot presentar

Entre el 3 i el 23 de maig de 2024.

Quina documentació cal aportar

La documentació que cal aportar per poder concórrer a la convocatòria és la següent:

- La memòria i el pressupost del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb els models normalitzats, que es poden trobar a https://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2024

Si no s’ha presentat la declaració responsable que la documentació acreditativa de la personalitat jurídica de l’entitat ha estat presentada com a màxim en els darrers cinc anys, que continua vigent i sense modificacions (bé perquè no es va aportar en convocatòries anteriors o bé perquè aquesta documentació ha estat modificada o no continua vigent), cal presentar:

- Targeta d’identificació fiscal de l’entitat peticionària (NIF).

- Escriptura de constitució o estatuts.

- Inscripció registral de l’entitat en el registre corresponent.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal presentar:

- Poders de representació o certificat de representació legal.

Com a documentació opcional, es pot aportar:

- Declaració responsable del compliment dels requisits dels articles 5, 17, 28 i concordants de la Llei 11/2023, de 27 de desembre, de foment de l'associacionisme, per poder ser destinatari de les mesures de promoció i foment dels drets de les dones, d’acord amb la base 19. El model normalitzat d’aquesta declaració responsable es pot trobar a https://www.diba.cat/web/igualtat-ciutadania/subvencions-a-entitats-2024


Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o el certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa el formulari electrònic de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a aquesta convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.