Sol·licitud per a l’esmena d’errades o omissions en les sol·licituds per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l’Àrea de Feminismes i Igualtat destinades a finançar projectes en matèria de feminismes i igualtat a favor d’entitats sense finalitat de lucre, durant el 2024


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes d’interès públic o social que tinguin per finalitat la promoció i el foment dels drets de les dones; l’abordatge, prevenció i reparació de les violències masclistes; el suport a les persones LGTBI+ i la lluita contra l’LGTBI-fòbia; la promoció de l’ocupació de les dones; les iniciatives integrals contra la feminització de la pobresa i contra la precarietat, i la incorporació a les entitats d’eines de planificació de polítiques d’igualtat i de prevenció de les violències masclistes, o per raó de sexe, orientació sexual i identitat i expressió de gènere en l’àmbit laboral per al 2024.

Qui ho pot presentar

Les entitats que han rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud de subvenció.

Quan es pot presentar

Si es vol adjuntar documentació no presentada juntament amb la sol·licitud, cal fer-ho dins el termini de presentació de sol·licituds establert en les bases reguladores de la convocatòria.

Si es vol respondre a un requeriment, cal fer-ho en els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació que es vulgui annexar o la documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o el certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa el formulari electrònic de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a aquesta convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.