Sol·licitud per concursar en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison (2021)

Què permet

Sol·licitar el concurs en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2021.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques de qualsevol nacionalitat que tinguin el nivell acadèmic adequat (llicenciatura, diplomatura o grau universitari) per a dur a terme l'activitat per a la qual s'atorga el premi, i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Quan es pot demanar

Entre l’1 de desembre de 2021 i el 20 de gener de 2022.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els annexos, juntament amb la documentació exigida a la base 5.

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els annexos els podeu trobar a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.