Esmena d’errades o omissions en la sol·licitud per a concursar en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison (2021)


Què permet

Esmenar errades o omissions en la sol·licitud per concursar en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2021.

Qui ho pot presentar

Les persones físiques que han rebut el requeriment d’esmena de la sol·licitud.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.