Sol·licitud per concursar en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison (2022)

Què permet

Sol·licitar el concurs en el Premi a la Recerca en Polítiques de Gènere Francesca Bonnemaison, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, per a l’any 2022.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat.

Qui ho pot demanar

Les persones físiques de qualsevol nacionalitat que tinguin el nivell acadèmic adequat (llicenciatura, diplomatura o grau universitari) per a dur a terme l'activitat per a la qual s'atorga el premi, i que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei general de subvencions.

Quan es pot demanar

Entre l’1 de desembre de 2022 i el 20 de gener de 2023.

Quina documentació cal aportar

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els annexos, juntament amb la documentació exigida a la base 5.

El formulari de sol·licitud específic de la convocatòria i els annexos els podeu trobar a https://www.diba.cat/web/politiques-igualtat.

Com es pot demanar

Per a iniciar el tràmit, s'ha d'emplenar el formulari de sol·licitud i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o a les oficines de correus (enviant-lo per correu certificat administratiu), d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: : s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

  • Tramitació electrònica


    Accedeix

  • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

  • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

  • Formulari de sol·licitud


    Descarrega pdf

Quin cost té

És gratuït.