Sol·licitud de subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre per al 2020


Què permet

Sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb la finalitat de finançar projectes nous o en curs l'objectiu dels quals és la sensibilització ambiental per a l'acció climàtica i la sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d'un sol ús, tant en l'àmbit domèstic com comercial. També es pot sol·licitar la subvenció per als projectes nous o en curs d'educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització d'accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot demanar

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que desenvolupin projectes i activitats o prestin serveis en matèria de medi ambient, dins l'àmbit de la província de Barcelona, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions recollides en les bases específiques de la convocatòria.

Quan es pot demanar

Entre el 24 de desembre de 2019 i el 28 de gener de 2020.

Quina documentació cal aportar

El model normalitzat de la sol·licitud de la subvenció, que podreu trobar a https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats, que inclou els annexos següents:

  1) Memòria del projecte/activitat per la qual es demana la subvenció, d'acord amb l'annex 1 del model normalitzat.

  2) Pressupost previst per al projecte per al qual es demana la subvenció, d'acord amb l'annex 2 del model normalitzat.

  3) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari, d'acord amb l'annex 3 del model normalitzat.

  4) Declaració de compromís de compliment de les condicions establertes per a l'atorgament de la subvenció, d'acord amb l'Annex 3 del model normalitzat.

  5) Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar els que s'obtinguin en el futur, d'acord amb l'annex 3 del model normalitzat.

  6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s'adscriguin a l'organització de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, d'acord amb l'annex 4 del model normalitzat.

  7) Annex 5, si escau.

D'acord amb l'art 21.2 de l'Ordenança general de subvencions (OGS) de la Diputació de Barcelona, la documentació que ja estigui en poder de la Diputació es considera presentada, sempre que sigui vigent i ho acrediti el sol·licitant, mitjançant l'annex 5 del model normalitzat.

A més de la sol·licitud, cal adjuntar la documentació següent (si escau):

  1) Fotocòpia del DNI del representant legal de l'entitat.

  2) Escriptura de constitució o Estatuts.

  3) Poders de representació o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l'entitat que acrediti la representació legal del sol·licitant.

  4) Fotocòpia del número d'identificació fiscal de l'entitat peticionària.

  5) Inscripció en el Registre General d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya o en un registre equivalent.

La presentació de la sol·licitud comporta l'autorització del sol·licitant per tal que, en cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa l'acreditació d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment mitjançant un pronunciament exprés. En aquest cas, queda obligat a aportar les certificacions previstes a l'article 45 de l'OGS.

Com es pot demanar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a sol·licitar la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquelles entitats que tinguin dificultats per a presentar electrònicament les sol·licituds, poden dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8.30 h a 14.30 h en dies hàbils, abans de finalitzar el termini de presentació, on rebran ajut dels funcionaris del Registre per a realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Us recomanem que no espereu al darrer dia per a presentar aquesta sol·licitud o per a demanar el suport dels funcionaris del Registre.

Podeu accedir a la tramitació electrònica fent clic al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.