Esmena d'errades o omissions de la sol·licitud de subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre per al 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a sol·licitar subvencions en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes l'objectiu dels quals és la sensibilització ambiental per a l'acció climàtica y la sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d'un sol ús, tant en l'àmbit domèstic com en el comercial, així com projectes nous o en curs d'educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització d'accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin rebut un requeriment per esmenar la sol·licitud de la subvenció.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de rebre el requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació que s'especifica en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, s'ha d'accedir, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, etc.), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària per a l'esmena de la sol·licitud de la subvenció.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Aquelles entitats que tinguin dificultats per a presentar electrònicament les sol·licituds, podran dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla Catalunya, 126, Barcelona) en horari de 8.30 h a 14.30 h en dies hàbils, abans de finalitzar el termini de presentació, on rebran ajut dels funcionaris adscrits al Registre per a realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Us recomanem que no espereu al darrer dia per a la presentació d'aquesta sol·licitud o per a demanar el suport dels funcionaris del Registre.

Podeu accedir a la tramitació electrònica fent clic al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.