Esmena d'errades o omissions de la justificació de les subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre 2020


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a la justificació de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes l'objectiu dels quals és la sensibilització ambiental envers l'acció climàtica i la sensibilització envers la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d'un sol ús, tant de l'àmbit domèstic com comercial, i projectes nous o en curs d'educació ambiental que tinguin com a objectiu accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin rebut un requeriment d'esmena de la justificació de les subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre 2020.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, seguir les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar presencialment al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126, Barcelona) els dies hàbils de 8.30 h a 14.30 h. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.