Tràmit d'audiència de presentació d'al·legacions i la documentació justificativa de les subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre 2020


Què permet

Presentar al·legacions i/o la documentació justificativa de les subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes l'objectiu dels quals és la sensibilització ambiental envers l'acció climàtica i la sensibilització envers la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d'un sol ús, tant en l'àmbit domèstic com comercial, i projectes nous o en curs d'educació ambiental que tinguin com a objectiu accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin rebut la notificació de concessió de la subvenció per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre 2020 i que no hagin presentat la documentació justificativa en el període previst.

Quan es pot presentar

En els deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

Les al·legacions oportunes i/o la documentació justificativa de la subvenció.

La documentació justificativa de la subvenció és la següent:

Compte justificatiu simplificat, mitjançant el model normalitzat, disponible a: https://www.diba.cat/web/mediambient/subvencions-entitats, i que conté:

    1. Memòria de l'actuació justificativa del compliment de les condicions d'aquesta convocatòria, així com de les activitats dutes a terme, els resultats obtinguts i les desviacions respecte del pressupost previst.

    2. Memòria econòmica justificativa del cost de l'activitat.

Una vegada revisada la documentació presentada en el compte justificatiu simplificat, el centre gestor requerirà al beneficiari que presenti una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d'obtenir una evidència raonable de l'aplicació adequada de la subvenció.

La mostra seleccionada estarà conformada per un percentatge de justificants de despesa superior al 10% i que representi, com a mínim, el 20% de la subvenció concedida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, seguir les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126, Barcelona) els dies hàbils de 8.30 h a 14.30 h. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu accedir a la tramitació electrònica clicant al botó següent:

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.