Justificació voluntària de la convocatòria de subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre per al 2020


Què permet

Presentar la documentació requerida per a la justificació voluntària de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a finançar projectes l’objectiu dels quals és la sensibilització ambiental sobre l’acció climàtica i la sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d’un sol ús en els àmbits domèstic i comercial, i projectes nous o en curs d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin inclosos en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

En el tràmit de justificació voluntària es permetrà justificar un màxim del 75 % de l’import concedit.

Qui ho pot presentar

Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre que hagin rebut la notificació de concessió de la convocatòria de subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient per a entitats sense ànim de lucre per al 2020.

Quan es pot presentar

Entre el 8 i el 28 d’octubre de 2020.

Quina documentació cal aportar

El compte justificatiu simplificat mitjançant el model normalitzat que podeu trobar a https://www.diba.cat/es/web/mediambient/subvencions-entitats, que ha de contenir:

    1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en aquesta convocatòria, així com de les activitats dutes a terme, els resultats obtinguts i les desviacions respecte al pressupost previst.

    2. Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat.

Una vegada revisada la documentació presentada en el compte justificatiu simplificat, el centre gestor requerirà al beneficiari una mostra dels justificants de les despeses relacionades en la memòria econòmica, per tal d’obtenir una evidència raonable de l’aplicació adequada de la subvenció

En la mostra hi ha d’haver un percentatge de justificants de despesa per revisar superior al 10 % i que representi almenys el 20 % de la subvenció concedida.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona amb idCAT Mòbil, amb el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o amb Cl@ve, seguir les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

Abans de finalitzar el termini de presentació, les entitats que tinguin dificultats per a realitzar la presentació electrònica de les sol·licituds podran dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (rambla de Catalunya, 126, de Barcelona) de 8.30 h a 14.30 h els dies hàbils per rebre ajuda.

També podeu presentar el formulari en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta d’entitats a les quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.