Esmena d'errades o omissions de la justificació de les subvencions per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals per a entitats ambientals sense ànim de lucre per al 2021-2022


Què permet

Esmenar errades o omissions en la documentació presentada per a justificar les subvencions atorgades en règim de concurrència competitiva per a finançar projectes l’objectiu dels quals és la sensibilització ambiental per a l’acció climàtica i la sensibilització sobre la prevenció de residus, especialment els envasos i altres plàstics d’un sol ús, en l’àmbit domèstic o comercial, i projectes nous o en curs d’educació ambiental que tinguin com a objectiu la realització d’accions de sensibilització, recerca o conservació dels ecosistemes aquàtics continentals del territori i/o municipi que no estiguin incloses en la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Qui ho pot presentar

Les associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats ambientals sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que hagin rebut un requeriment d’esmena de la justificació de la subvenció per a activitats de sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals per al 2021-2022.

Quan es pot presentar

En el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de la recepció del requeriment.

Quina documentació cal aportar

La documentació especificada en el requeriment.

Com es pot presentar

Des d'aquesta mateixa fitxa heu d'accedir, amb la signatura electrònica (certificat digital, IdCAT Mòbil o Cl@ve), a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari d’esmena seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació exigida a les bases específiques reguladores de la convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

També es pot presentar en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin cost té

És gratuït.