Preferències per a la recepció de notificacions amb caràcter general (persones físiques)

Què permet

Indicar la preferència per a rebre les notificacions de la Diputació de Barcelona amb caràcter general; és a dir, si no s'ha indicat (anteriorment o posterior) una altra opció per a uns tràmits o procediments específics.

Queden excloses d'aquest tràmit, per tant, les preferències relatives a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) o d'altres ens.

Qui el pot demanar

Qualsevol ciutadà (persona física).

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

Formulari estandarditzat (disponible en aquesta mateixa fitxa).

Com es pot demanar

Per iniciar el tràmit heu d'emplenar el formulari i tramitar-lo electrònicament, presencialment, o presentar-lo en les oficines de correus, d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

  • Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

  • Tramitació electrònica (amb certificat digital)


    Accedeix

  • Presencialment: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar al Registre General de la Diputació de Barcelona.

  • Oficina de correus: el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat (per duplicat), el podeu presentar presencialment a les oficines de correus (opció correu certificat administratiu).

  • Formulari de sol·licitud


    Descarrega pdf

Quin és el termini per respondre

Aquesta preferència es farà efectiva a partir del dia següent del registre d'aquesta sol·licitud.

Quin cost té

És gratuït.