Preferències per a la recepció de notificacions amb caràcter general (persones jurídiques i altres subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques)


Què permet

Indicar la preferència del mitjà d'avís (adreça electrònica i/o telèfon mòbil) de posada a disposició de les notificacions electròniques de la Diputació de Barcelona amb caràcter general; és a dir, si no s'ha indicat (anteriorment o posterior) una altra opció per a uns tràmits o procediments específics.

Queden excloses d'aquest tràmit, per tant, les preferències relatives a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) o d'altres ens.

Qui el pot demanar

Les persones jurídiques i altres subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques d'acord a l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Quan es pot demanar

En qualsevol moment.

Quina documentació cal aportar

Formulari estandarditzat (disponible en aquesta mateixa fitxa).

Com es pot demanar

Electrònicament, amb idCAT Mòbil, amb certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.), o amb Cl@ve: s'ha d'accedir a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona mitjançant el botó següent i seguir-ne les instruccions.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tramitació electrònica


Accedeix

Quin és el termini per respondre

Aquesta preferència es farà efectiva a partir del dia següent del registre d'aquesta sol·licitud.

Quin cost té

És gratuït.