Presentació de la sol·licitud de subvencions, destinades a persones físiques i jurídiques de naturalesa privada, per fomentar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les d’empreses de serveis, la millora d’habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis durant el 2025, i les activitats de guiatge ambiental durant el 2024 i 2025, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona


Què permet

Presentar la documentació requerida per sol·licitar subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les activitats forestals, agrícoles i ramaderes, les d’empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les activitats d’entitats culturals, cíviques, esportives i pedagògiques, les instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’eficiència i estalvi energètic en edificis durant el 2025, i les activitats de guiatge ambiental durant el 2024 i 2025, dins l’àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Podeu accedir aquí a les bases de la convocatòria núm. 202520245120014943 a https://www.diba.cat/web/espais-naturals/subvencions-i-ajuts-economics/a-particulars-i-entitats

Qui ho pot demanar

Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, legalment constituïdes, que duguin a terme l'activitat que en fonamenta l'atorgament i que compleixin les prescripcions i els requisits especificats a la base 2.2, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quan es pot presentar

Entre el 10 de juny i el 30 de juliol de 2024.

Quina documentació cal aportar

a) Persones jurídiques:

- Targeta d’identificació fiscal de l’entitat peticionària (NIF).

- Escriptura o document privat de constitució o adaptació, incloent-hi els estatuts o el document en què consti el darrer objecte social.

- Inscripció registral de l’entitat.

- Memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

- Pressupost previst per al projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

b) Persones físiques:

- Còpia del DNI del sol·licitant o del representant legal.

- Memòria valorada del projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

- Pressupost previst per al projecte o activitat per al qual es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques, cal aportar la declaració censal simplificada per a persones físiques i una còpia del document de confirmació de l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de treball.

Els sol·licitants, a més de la documentació administrativa esmentada, han d’aportar la documentació especificada a la base 5.2, en funció de la línia de subvenció per a la qual es demana.

Com es pot presentar

- Electrònicament, des d'aquesta mateixa fitxa, heu d'accedir, amb idCAT Mòbil, el certificat digital personal (idCAT, DNIe, FNMT, etc.) o Cl@ve, a la tramitació electrònica de la Diputació de Barcelona, emplenar el formulari corresponent seguint les instruccions i adjuntar-hi la documentació necessària.

En el cas que el formulari electrònic de sol·licitud no el signi el representant legal de l’entitat amb un certificat electrònic de representació de l’entitat, cal adjuntar al formulari electrònic els poders de representació o el certificat expedit pel secretari de l’entitat que acrediti la representació legal de l’entitat de la persona que signa electrònicament el formulari electrònic de la sol·licitud, si no s’ha aportat en fases anteriors a aquesta convocatòria.

Aquesta tramitació electrònica es fa d'acord amb el que preveuen els articles 14 i 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Tot això sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als quals es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

- Presencialment (només per a persones físiques): el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar al Registre general de la Diputació de Barcelona.

- Oficina de correus (només per a persones físiques): el formulari de sol·licitud, imprès i degudament emplenat i signat, es pot presentar presencialment a les oficines de correus i enviar-lo per correu certificat administratiu.


Tramitació electrònica


Accedeix


Formulari de sol·licitud


Descarrega pdf
Quin cost té

És gratuït.